Algemene voorwaarden

Algemeen:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

 

opdrachtnemer:

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant

de Bokkelaren 248

5231 BM ’s-Hertogenbosch

KvK nr: 71923780

 

opdrachtgever:

De natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant

 

overeenkomst:

de overeenkomst tussen Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant en de opdrachtgever

 

werkzaamheden:

de werkzaamheden die Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

 

Op al onze opdrachten die wederzijds mondeling, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e mail zijn geaccepteerd, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing.

 

Levering:

De oplevering van de opdracht geschiedt op een af te spreken tijdstip en na correcte aanlevering van alle gegevens en materialen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en op een veilige manier worden verstrekt. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

 

Tarieven:

Een opdracht wordt aangenomen op basis van een strippenkaart, projectprijs of los uurtarief. Het projecttarief wordt vooraf in samenspraak vastgesteld

 

Na het betalen van de strippenkaart blijven deze uren 6 maanden geldig. Hierna vervalt de houdbaarheid en wordt er geen geld geretourneerd.

 

Alle tarieven zijn excl. 21% BTW en in euro’s.

 

De opdrachtnemer behoudt het recht de tarieven te wijzigen, mits tijdig en duidelijk aangegeven.

 

Betaling:

De facturering van opdrachten die zijn uitgevoerd op basis van een uurtarief of projectprijs geschiedt achteraf. Facturering van de strippenkaarten geschiedt vooraf. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

 

De betalingstermijn die wordt aangehouden bedraagt 14 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om een herinnering te versturen waarbij 5% extra kosten in rekening kunnen worden gebracht wegens overschrijding van de vervaldatum. Bij uitblijvende betaling wordt een deurwaarder ingeschakeld.

 

Intellectueel eigendom:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan de opdrachtnemer, op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen, ontwerpschetsen, teksten, foto’s, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

De opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Aansprakelijkheid:

De opdrachtnemer kan niet door de opdrachtgever (of derden) aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde werk te controleren op onrechtmatigheden.

 

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van de opdrachtnemer maakt.

 

De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies.

 

De inhoud c.q. content van een website of een platform is geheel voor verantwoording van de opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van een aan opdrachtgever geleverde website en/of platform. Indien zich de situatie zich voordoet dat opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever fotomateriaal dient te plaatsen, welke openbaar beschikbaar is in de vorm van stockfotografie, en/of royalty free materiaal geldt dat dit materiaal wordt geplaatst onder de verantwoording van de opdrachtgever, alsmede opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaart van enige aansprakelijkheid, noch schadeclaim van enig rechthebbende.

 

Geheimhouding:

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Overmacht:

Van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is onder andere sprake indien de opdrachtnemer verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens de opdrachtnemer de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden.

 

Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door de opdrachtnemer zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

 

Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van de opdrachtnemer ten gevolge waarvan de opdrachtnemer haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

 

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijkhaar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Klachten:

Klachten moeten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding diensten, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e-mail gemeld worden.

 

Geschillen:

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Wijziging van de voorwaarden:

De opdrachtnemer is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. De opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen in werking zodra de wijziging is ontvangen.

 

Chat openen
Scan de code
Hallo,
Waar kan ik jou mee helpen?